Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów - Mikrobiologia medyczna
 


WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ OKREŚLAJACEJ WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z REALIZAOWANIA PROGRAMU SPECJALIZACJI

Wzór umowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej

DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
 


KOORDYNATOR W DZIDZINIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ

Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz

Katedra i zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Wydział Farmaceutyczny z Oodziałem Analityki Medycznej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

tel.: 71 784 06 74
e-mail : marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl


KOMUNIKAT
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA
( dla osób specjalizujących się w okresie od 2018)

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH


KOMUNIKAT
Osoby zainteresowane odbyciem stażu kierunkowego proszone są o pobranie, wydrukowanie w dwóch egzemlarzach niżej umieszczonego zaświadczenia
 
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU KIERUNKOWEGO
 
Jeden egzemplarz proszę przedstawić Kierownikowi specjalizacji w celu zatwierdzenia stażu w EKS , drugi egzemplarz proszę o przesłanie lub dostarczenie:
Studium Kształcenia Podyplomwego, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
 


 

Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018
 

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w mikrobiologii- PROGRAM SPECJALIZACJI W MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2005


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH
MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

Lp.

Tytuł kursu

Planowany termin

Miejsce kursu

ilość miejsc

1

Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości
18/2020 (3/Mi/2020)

27-29.10.2020

kurs zdalny

wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

2 "Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków"- kurs dla diagnostów dla tzw. "starego trybu"
4/2021
1/MM/2021
25-26.02.2021
 
kurs zdalny wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NOWY ADRES MAILOWY
diagnstud@umed.wroc.pl

3

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych
5/2021
2/MM/2021

 

15-18.03.2021

 

kurs zdalny

wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NOWY ADRES MAILOWY
diagnstud@umed.wroc.pl

4

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego i zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
6/2021
3/MM/2021

 

17-21.05.2021

 

kurs zdalny

wolne miejsca

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
NOWY ADRES MAILOWY
diagnstud@umed.wroc.pl

5 Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności.
7/2021
4/MM/2021
07-11.06.2021 kurs stacjonarny
BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
NOWY ADRES MAILOWY
diagnstud@umed.wroc.pl

6

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywoływanych bakteriami beztlenowymi.
8/2021
5/MM/2021

 

20-23.09.2021

 

kurs stacjonarny

wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NOWY ADRES MAILOWY
diagnstud@umed.wroc.pl

7

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.

 

styczeń

2022

 

 

8

Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz

 

marzec

2022

 

 

9

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych.

 

maj

2022

 

 

10

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych.

 

wrzesień

2022

 

 

11

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych.

 

styczeń

2023

 

 

12

Metody niehodowlane (serologiczne i biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej

 

marzec

2023

 

 

13

Epidemiologia zakażeń i zarażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń i zarażeń

 

maj

2023

 

 

14

Kurs podsumowujący-

Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyce zakażeń

wrzesień
2023

 

 

15

Prawo medyczne

styczeń

2024

 

 

 

KOMUNIKAT

nr kursu: 8/2021 (5/MM/2021)

Tytuł kursu: "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywoływanych bakteriami beztlenowymi”

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 20-23.09.2021

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 32 godz., 4 dni

Koszt: 480 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM


KOMUNIKAT

nr kursu: 7/2021 (4/MM/2021)

Tytuł kursu: "Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności”

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia ogólna

Termin kursu: 07-11.06.2021

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 40 godz., 5 dni

Koszt: 800 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 6/2021 (3/MM/2021)

Tytuł kursu: "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego i zakażeń ośrodkowego układu nerwowego”

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego i zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

Termin kursu: 17.05.2021-21.05.2021, (test zaliczeniowy 28.05.2021 r.)

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz

Miejsce realizacji kursu: on - line

Ilość godzin: 40 godz., 5 dni

Koszt: 600 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM


KOMUNIKAT

nr kursu: 5/2021 (2/MM/2021)

 

Tytuł kursu: "Etiologia, obraz  kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych”  

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 15-18.03.2021

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu:       Kurs on-line

Ilość godzin:  32 godz.

Koszt: 480 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 4/2021 (1/MM/2021)
 

Tytuł kursu: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków.

Termin kursu: 25-26.02.2021

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz

Miejsce realizacji kursu: Kurs on-line

Ilość godzin: 16 godz.

Koszt: 240 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 18/2020 (3/Mi/2020)

Tytuł kursu: Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego

 

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Moduł I. Zasady organizacji funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostyczne.

Termin kursu: 27-29.10.2020

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz

Miejsce realizacji kursu: KURS ZDALNY

Ilość godzin: 24 godz.

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r.

A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESDL zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane egzaminy zostały odwołane.
Szczegóły dostępne na stronie
https://www.cem.edu.pl/covid19.php


Szanowni Państwo, Kierownicy specjalizacji
Uprzejmie prosimy o niewypełnianie pola "Data  zakończenia specjalizacji" podczas otwarcia karty specjalizacyjnej. Miejsce to powinno zostać wypełnione w momencie zakończenia specjalizacji.


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o naborze wiosna 2020 na specjalizację w dziedzinie mikrobiologii medycznej.
Ilość miejsc: 10 osób

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2019 r., poz. 849 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)
Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:
złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorow...
Wniosek składa się w terminie:
od dnia 1 maja do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca)
W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.
Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.
Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.
Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.
Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/153...
- CMKP:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryj...
- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-mikrobiologia


Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

 

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych


KOMUNIKAT

Informacja o akredytacji

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji akredytacyjnej w dniu 20.01.2020 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: mikrobiologia medyczna ( program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018r.) do dnia 20.01.2025r.

W związku z powyższym planowany jest nabór w sesji wiosennej 2020.

Maksymalna liczba miejsc: 10.

Wszelkie informacje dot. procedury naboru znajdują się w zakładce "aktualności".
 


KOMUNIKAT

Informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA
(stan na dzień 15.10.2018 r.)
(dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed 2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2020

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

Liczba miejsc

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych

1/2020 (1/Mi/2020)

 

UWAGA ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA KURSU.

13-15.01.2020

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

Wolne miejsca

Formularz zgłoszeniowy

Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mikobakteriozy

 

2/2020 (2/Mi/2020)

20-22.01.2020

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

Wolne miejsca

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 


KOMUNIKAT

nr kursu: 1/2020 (1/MM/2020)

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych.

 

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 13-15.01.2020

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Adam Junka

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a,50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz.

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 2/2020 (2/MM/2020)

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mikobakteriozy

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 20-22.01.2020

Kierownik naukowy kursu: dr Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a,50-556 Wrocław

Diagnostyka. Laboratoria Medyczne ul. Grabiszyńska 105,

53-439 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz.

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

w związku z niską liczbą zapisanych uczestników kurs "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową" w terminie 28-29.01.2019 został

ODWOŁANY


KOMUNIKAT

w związku z ODWOŁANIEM kursu "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową" w terminie 28-29.01.2019 uprzejmie informujemy, iż planujemy w/w przenieść na inny termin. 

NOWY TERMIN kursu zostanie ustalony po uprzednim zgłoszeniu się min. 10 uczestników.

Chęć udziału w kursie proszę zgłaszać na maila: urszula.stachowiak@umed.wroc.pl


KOMUNIKAT
Informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
 
Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA
(stan na dzień 18.06.2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA

 


KOMUNIKAT

Nowy program specjalizacji w dziedzinie:

MIKROGIOLOGIA MEDYCZNA

Załącznik

 

HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2019

 

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

Liczba miejsc

Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki

 

2/2019 (1/Mi/2019)

 

21-24.01.2019

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

20 miejsc

Wolne miejsca

Formularz zgłoszeniowy

KURS ODWOŁANY

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową

 

3/2019 (2/Mi/2019)

28-29.01.2019

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

15 osób

 

Wolne miejsca

Formularz zgłoszeniowy

 

Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych.
9/2019
(3/Mi/2019)

12-14.06.2019

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

25 miejsc

 

Wolne miejsca

Formularz zgłoszeniowy

 

Sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja oraz metody kontroli tych procesów.
10/2019
(4/Mi/2019)

17-18.06.2019

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

10 miejsc

Wolne miejsca
 

 

 


KOMUNIKAT

nr kursu 10/2019 (4/Mi/2019)
 

Tytuł kursu: Sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja oraz metody kontroli tych procesów

 

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia ogólna

Termin kursu: 17-18.06.2019

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Adam Junka

Miejsce realizacji kursu: : Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a,50-556 Wrocław

Ilość godzin: 16 godz.

Koszt: 16 godz. x 14zł/h = 224 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU

KOMUNIKAT

nr kursu 9/2019 (3/Mi/2019)
 

Tytuł kursu: Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych.

 

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Nazwa modułu: Zakażenia szpitalne

Termin kursu: 12-14.06.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a,50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz.

Koszt: 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU

KOMUNIKAT

nr kursu 3/2019 (2/Mi/2019)

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.

 

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 28-29.01.2019

Kierownik naukowy kursu: dr Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a,50-556 Wrocław

Koszt: 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu 2/2019 (1/Mi/2019)

Tytuł kursu: Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności.

 

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia ogólna

Termin kursu: 21-24.01.2019

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a,50-556 Wrocław

Koszt: 40 godz.x 14 zł/h = 560 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2018

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

Liczba miejsc

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego.

21-23.05.2018

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

30 miejsc

Wolne miejsca

 

Aktualne akty prawne w opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, zakażeniami i zarażeniami, promocja zdrowia.

24-25.05.2018

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

30 miejsc

 

 

Wolne miejsca

Zasady organizacji pracy laboratoriów mikrobiologicznych oraz budowanie i wprowadzanie systemów jakości pracy

28-30.05.2018

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

40 miejsc

 

Wolne miejsca

 

Metody biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej.

04-07.06.2018

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

15 miejsc

 

Wolne miejsca

Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności, wody i powietrz. Zagrożenia biologiczne

25-26.06.2018

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej

Ślężna 158, 50-984 Wrocław

15 miejsc

 

 

 

Wolne miejsca

 

 

 

 


 

KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności, wody i powietrza. Zagrożenia biologiczne.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności, wody i powietrza.

Termin kursu: 25.06-26.06.2018

Kierownik naukowy kursu: Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydz. Farmaceutyczny z OAM
Katedra i Z-d Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
Budynek WOMP ul. Ślężna 158 Wrocław

Ilość godz.: 16 godz.

Koszt: 16 godz. x 14 zł/h = 224 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Metody biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 04.06-07.06.2018

Kierownik naukowy kursu: Dr. Adam Junka

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydz. Farmaceutyczny z OAM
Katedra i Z-d Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godz.: 32 godz.

Koszt: 32 godz. x 12 zł/h = 384 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych oraz budowanie i wprowadzanie systemów jakości pracy.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Zasady organizacji i funkcjonowania mikrobiologicznego laboratorium diagnostycznego.

Termin kursu: 28.05-30.05.2018

Kierownik naukowy kursu: dr. hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw

Miejsce realizacji kursu:

Ilość godz.: 24 godz.

Koszt: 24 godz. x 12zł/h = 288zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT
 

Tytuł kursu: Aktualne akty prawne w opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, zakażeniami i zarażeniami, promocja zdrowia.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Zasady organizacji i funkcjonowania mikrobiologicznego laboratorium diagnostycznego.

Termin kursu: 24.05-25.05.2018

Kierownik naukowy kursu: dr. n. med. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu:

Ilość godz.: 16 godz.

Koszt: 16 godz. x 12 zł/h = 192 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


 

KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 21.05-23.05.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydz. Farmaceutyczny z OAM
Katedra i Z-d Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godz.: 24 godz.

Koszt: 24 godz. x 12 zł/h = 288 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu nerwowego wywoływanych przez bakterie, wirusy grzyby i pierwotniaki  

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Termin: 05-08.02.2018

Czas trwania: 32 godziny –  4 dni

Kierownik naukowy kursu: dr nauk med. Urszula Nawrot

Ilość godz.: 26 godz. + Ćwiczenia 6 godz.

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Kierownik kursu: dr n. med. Beata Mączyńska

Termin kursu: 29.01. - 31.01.2018 r.

Ilość godz.: 24 godz.

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Epidemiologia zakażeń i zarażeń występujących w Polsce

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Kierownik kursu: dr n.med. Beata Kowalska-Krochmal

Termin kursu: 25.01-2018- 26.01.2018

Ilość godz.: 16h

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU