Katedra Analityki Medycznej

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 31, faks: 71 784 00 54
e-mail: wf-1@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
tel.: 71 784 06 28
e-mail: iwona.bil-lula@umw.edu.pl

W 1974 r. w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym Wydziału Farmaceutycznego utworzono Pracownię Klinicznej Diagnostyki Laboratoryjnej, co umożliwiło specjalizację z analityki klinicznej studentom IV i V roku farmacji. Kierownikiem jednostki był wówczas dr hab. Michał Masiak. Pracownia znajdowała się przy ul. Szewskiej 38, a zajęcia dydaktyczne odbywały się w laboratoriach szpitali akademicki oraz w sali Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego. W 1978 r. utworzono Zakład Analityki Medycznej, który działał w ramach Instytutu Bioanalizy i Badania Środowiska. Po likwidacji Instytutu w roku akademickim 1981/1982 powołano Katedrę i Zakład Analityki Medycznej, której kierownikiem został prof. dr hab. Michał Masiak. Po śmierci profesora w 1993 r., obowiązki kierownika pełniła dr Stanisława Skowron-Szlósarczyk, a w 1995 r. funkcję kierownika Katedry i Zakładu objął prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. W 2011 r. powołana została Katedra Analityki Medycznej pod kierownictwem prof. dr. hab. M. Woźniaka. W Katedrze wyodrębniono dwa zakłady: Zakład Chemii Klinicznej, którego kierownikiem była dr hab. Iwona Bil-Lula oraz Zakład Hematologii Laboratoryjnej, którego pierwszym kierownikiem była dr hab. Jadwiga Nowicka, następnie obowiązki kierownika pełniła dr Iwona Urbanowicz. W październiku 2019 r. dwa Zakłady zostały połączone w jeden – Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, którego kierownikiem została pani dr hab. Iwona Bil-Lula.
W Katedrze zatrudnionych jest 17 pracowników: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni, dr hab. Grzegorz Sawicki prof. uczelni, adiunkci: dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń, dr Iwona Urbanowicz, dr Anna Krzywonos-Zawadzka, dr Wiesława Nahaczewska, dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska, asystenci: dr Agnieszka Olejnik, mgr Alina Rak-Pasikowska, mgr Marta Banaszkiewicz, mgr Jakub Szyller, mgr Aleksandra Franczak, mgr Katarzyna Wadowska, pracownicy inżynieryjno-techniczni: st. technik Renata Kozłowska, mgr Bartłomiej Patrjach oraz mgr Magdalena Gil-Woźniak – obsługa sekretariatu. Warto wspomnieć, iż w Katedrze swoją karierę rozpoczynał dr Henryk Owczarek – jeden z głównych twórców ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz pierwszy prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2002–2010.
Podstawowe kierunki badań naukowych, prowadzonych w Katedrze obejmują: metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy, rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego, monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów otyłych, rola receptora jądrowego USP w regulacji ekspresji genów, czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi, różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi, wpływ MMP na funkcje trombocytów oraz polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL. Katedra w ramach działalności naukowej podjęła również współpracę międzynarodową z wieloma jednostkami m.in. z: Department of Pharmacology, University of Saskatchewan w Kanadzie; School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Dublin, w Irlandii oraz Centre de Recherche en Cancérologie, Lyon, we Francji.
Katedra w ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dwunastu najważniejszych przedmiotów zawodowych. W Katedrze działają również studenckie koła naukowe. Pracownicy Katedry przygotowują podręczniki dla studentów i diagnostów, a także współpracują przy tłumaczeniach podręczników zagranicznych. Katedra prowadzi kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych m.in. w dziedzinach laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a także kursy doskonalące dla diagnostów i lekarzy. W Katedrze przeprowadzana jest część praktyczna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.